§.1 Postanowienia Ogólne
Administratorem danych jest Motowizja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, ul. Puławska 469,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000489112, dla której akta rejestrowe
prowadzi SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP:
5213660970, REGON: 146978623. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych
serwerach.Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w
Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został
określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest
m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są
widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych
Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na
naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na [przykładowo] newsletter i osób
zapisanych na webinar.
Dane osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b.
zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania,
ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług
świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie
usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane
dotyczą:
w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na
newsletter,
w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli [przykładowo] zapisałeś się na
webinar.
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do
danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest
możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@motowizja.pl.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu
zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli
przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie
dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na
podstawie właściwych przepisów prawa.
Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu
dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z
którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies
1. Witryna https://motowizja.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez
serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka
ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się
użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi,
który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju
systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz
informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z
naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i
bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z
narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do
jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych
do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego
serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Ansoft Pracownia Prasowa w
celu optymalizacji działań.
3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w
ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych serwisu;
4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia
cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami
cookies jest dostępna na stronie
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których
użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i
wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.