REGULAMIN KONKURSU „Rajd Polski z Motowizją”

REGULAMIN KONKURSU „Rajd Polski z Motowizją”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs „Rajd Polski z Motowizją” (zwany dalej: „Konkursem”), jest organizowany przez firmę Motowizja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000489112, NIP: 521-36-60-970, REGON: 141624843, (zwaną dalej: „Organizatorem”).
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. nr 201 poz. 1540 ze zm.).
 4. Konkurs odbywa się na zasadach przyrzeczenia publicznego, zgodnie z przepisami art. 919-921 kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 5. Fundatorem nagród jest Organizator.
 6. Niniejszy regulamin (dalej jako: ,,Regulamin”) określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym przez Organizatora i jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony na stronie internetowej Organizatora, znajdującej się pod adresem: www.motowizja.pl (dalej jako: ,,Serwis Organizatora”).
 7. W zakresie w jakim organizowany Konkurs przeprowadzany jest z wykorzystaniem serwisu internetowego Facebook.com (dalej jako: ,,Facebook”), Organizator oświadcza, że organizowany przez niego Konkurs jest przeprowadzany zgodnie z regulaminem serwisu Facebook. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook nie pomaga w organizowaniu Konkursu, a Organizator korzysta z tego serwisu do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność i zwalnia Facebook z odpowiedzialności względem Uczestników Konkursu.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej: „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która ukończyła 18 lat.
 3. Uczestnik Konkursu musi posiadać niefikcyjne konto (profil) w serwisie Facebook.
 4. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także pracownicy lub współpracownicy podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem lub pracownicy oraz współpracownicy podmiotów zależnych od Organizatora, a także osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 06.06.2022 roku, godziny 18:00 do dnia 06.06.2022 roku, godziny 23:30.
 2. W celu zgłoszenia swojego Uczestnictwa w Konkursie (dalej zwane: „Zgłoszeniem konkursowym”) Uczestnik zapoznaje się z Regulaminem oraz odpowiada na pytania (dalej zwane: „Pytaniem konkursowym”) opublikowane na stronie Facebook Motowizji (https://www.facebook.com/motowizja), w komentarzach pod emitowanym filmem „Szybkość, pasja, emocje”. Pytania będą dotyczyły tematyki Rajdu Polski. Odpowiedzi Uczestnik udziela w komentarzu pod filmem opublikowanym przez Organizatora. Organizator zada kolejno trzy pytania. O przyznaniu nagrody decyduje szybkość odpowiedzi na pytanie.
 3. Jeden Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia konkursowego.
 4. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie i publikowanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 5. Zgłoszenie konkursowe oraz wszelkie inne czynności podejmowane przez Uczestników w ramach Konkursu nie mogą ponadto:
  a. zawierać antyreklamy Organizatora, jego działalności, produktów lub marek lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Organizatora,
  b. naruszać dóbr osobistych Organizatora lub osób trzecich,
  c. zawierać treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiające lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  d. zawierać treści wulgarnych,
  e. zawierać treści niezwiązanych z Konkursem,
  f. nosić znamion niezamówionej informacji handlowej (SPAM),
  g. zawierać link lub jakiekolwiek odnośniki do innych stron.
 6. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa Organizator, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie.
 7. Zgłoszenia konkursowe otrzymane przez Organizatora po terminie lub niezgodne z Regulaminem (w tym wykonane przez podmioty nie spełniające warunków udziału w Konkursie, np. wymogów dotyczących wieku), a także Zgłoszenia konkursowe Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu usunęli swoje Konto w serwisie Facebook, które używane było przez do opublikowania Zgłoszenia konkursowego lub usunęli komentarz zawierający Zgłoszenie konkursowe nie biorą udziału w Konkursie.

IV. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

 1. W Konkursie zostaną nagrodzone 3 osoby (dalej zwanych: „Zwycięzcami”).
 2. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców, z podaniem ich danych, w szczególności w postaci imienia i nazwiska, zostanie opublikowana nie później niż 06.06.2022 roku, do godziny 23:59, w czasie trwania chatu pod filmem Organizatora prowadzonym w serwisie Facebook, za pośrednictwem którego przeprowadzany jest Konkurs.
 3. Organizator przesyła również potwierdzenie wygranej Zwycięzcy w prywatnej wiadomości elektronicznej wysłanej za pośrednictwem serwisu Facebook.
 4. Zwycięzców wybierze komisja konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. Zwycięzcami Konkursu będą autorzy najszybciej udzielonych odpowiedzi. Kryterium wyboru Zwycięzców będzie poprawność oraz czas odpowiedzi, udzielonych w ramach przesłanych Zgłoszeń konkursowych.
 5. Obrady komisji konkursowej są tajne.
 6. Nagrodami w Konkursie (dalej jako: ,,Nagrody”) są:
  a. za zajęcie 1 miejsca w każdym z trzech konkursów – prezent w postaci książki „Stulecie Rajdu Polski 1921-2021” oraz Rally Pass Silver na Orlen 78. Rajd Polski o łącznej wartości 249 zł;
 7. W celu otrzymania Nagrody, Zwycięzca przesyła Organizatorowi, w odpowiedzi na wiadomość o której mowa w ppkt. 3 powyżej, swoje dane takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail, nie później niż w ciągu 2 dni. W przypadku braku przekazania danych w wyznaczonym terminie Nagroda przepada.
 8. Organizator ustala ze Zwycięzcą indywidualnie terminy dostarczenia Nagrody do Zwycięzcy, kontaktując się ze Zwycięzcą na dane kontaktowe podane przez Zwycięzcę zgodnie z ppkt. 7 powyżej.
 9. Nagrody w Konkursie mogą podlegać opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach, ani na Nagrody innego rodzaju. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na inne osoby.

V. DANE OSOBOWE

 1. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 1 Regulaminu.

VI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik oświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do przesyłanych treści, nie naruszają one praw osób trzecich, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a Uczestnik jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi w ich zakresie licencji, o której mowa w niniejszym pkt. VI.
 2. Uczestnik, poprzez publikację Zgłoszenia konkursowego, wyraża zgodę na bezpłatne udzielenie Organizatorowi Konkursu licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych do treści ujętej w Zgłoszeniu konkursowym, na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w szczególności:
  a. prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów,
  b. wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet,
  c. prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych,
  d. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  e. zwielokrotnienie i rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
  f. prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
  g. prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje.
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że treści prezentowane przez niego w ramach Zgłoszenia konkursowego nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich i innych, jakichkolwiek osób trzecich oraz wizerunku osób, które znajdują się na zdjęciu, a fotografia została wykonana samodzielnie przez Uczestnika i prezentuje jego wizerunek.
 4. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania Zwycięzcy Nagrody, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do treści zgłoszonych do Konkursu przez Zwycięzcę oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych i na następujących polach eksploatacji:
  a. utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych oraz prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów,
  b. wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu,
  c. prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych,
  d. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  e. zwielokrotnienie i rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
  f. prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
  g. prawo publicznego wykonywania lub odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje,
  h. nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej),
  i. korzystanie w zakresie promocji i reklamy.
 5. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do treści Zgłoszenia konkursowego, o którym mowa w ppkt. 4 powyżej, Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Zwycięzcy Konkursu z tego tytułu.
 6. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania treści zgłoszonych do Konkursu przez Uczestnika na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.

VII. REKLAMACJE

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem, która może zostać złożona na piśmie na adres: Motowizja, ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa lub w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Organizatora: info@motowizja.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika oraz powód reklamacji.
 3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
 4. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może:
  a. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  b. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające uczestnictwo w Konkursie:
  a. komputer z dostępem do Internetu, tablet lub telefon typu smartfon,
  b. dostęp do poczty elektronicznej,
  c. posiadanie aktywnego konta (profilu) w serwisie społecznościowym Facebook i zalogowanie się do tego konta.
 2. Organizator ma prawo do modyfikacji treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników na stronie Serwisu Konkursowego co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem wejścia zmian w życie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz regulamin portalu Facebook.com.