REGULAMIN KONKURSU „ORLEN 80. Rajd Polski 2024 z Motowizją II”

I.             POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs „ORLEN 80. Rajd Polski 2024 z Motowizją II” (zwany dalej: „Konkursem”), jest organizowany przez firmę Motowizja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kuropatwy 2c, 02-492 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000489112, NIP: 521-36-60-970, REGON: 141624843, (zwaną dalej: „Organizatorem”).
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. nr 201 poz. 1540 ze zm.).
 4. Konkurs odbywa się na zasadach przyrzeczenia publicznego, zgodnie z przepisami art. 919-921 kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 5. Fundatorem nagród jest Organizator.
 6. Niniejszy regulamin (dalej jako: ,,Regulamin”) określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym przez Organizatora i jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony na stronie internetowej Organizatora, znajdującej się pod adresem: www.motowizja.pl (dalej jako: ,,Serwis Organizatora”).
 7. W zakresie w jakim organizowany Konkurs przeprowadzany jest z wykorzystaniem serwisu internetowego Facebook.com (dalej jako: ,,Facebook”), Organizator oświadcza, że organizowany przez niego Konkurs jest przeprowadzany zgodnie z regulaminem serwisu Facebook. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook nie pomaga w organizowaniu Konkursu, a Organizator korzysta z tego serwisu do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność i zwalnia Facebook z odpowiedzialności względem Uczestników Konkursu.

II.           WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej: „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która ukończyła 18 lat. 
 3. Uczestnik Konkursu musi posiadać niefikcyjne konto (profil) w serwisie Facebook.
 4. Uczestnik Konkursu w zgłoszeniu musi korzystać ze swojego prywatnego konta i nie może wykorzystywać strony, którą zarządza (tzw. fanpage).
 5. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także pracownicy lub współpracownicy podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem lub pracownicy oraz współpracownicy podmiotów zależnych od Organizatora, a także osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków.

III.         ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 19 do 20 czerwca czerwca 2024 roku, podanej w pkt. 2a.
 2. W celu zgłoszenia swojego Uczestnictwa w Konkursie (dalej zwane: „Zgłoszeniem konkursowym”) Uczestnik zapoznaje się z Regulaminem oraz odpowiada na pytanie (dalej zwane: „Pytaniem konkursowym”) zadanych na Facebooku.
  a) Pierwsze pytanie konkursowe zostanie zadane w poście konkursowym. Odpowiedzi muszą zostać udzielone pod postem konkursowym. Czas odpowiedzi na pytanie konkursowe trwa od momentu zadania pytania do 20 czerwca 2024, godziny 17:00. O przyznaniu nagrody decyduje kreatywność odpowiedzi na pytanie. Nagrody wygrywają osoba, która udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 3. Jeden Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia konkursowego w przeciągu trwania całego konkursu.
 4. Po udzieleniu odpowiedzi Uczestnik nie może edytować swojego wpisu.
 5. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie i publikowanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 6. Zgłoszenie konkursowe oraz wszelkie inne czynności podejmowane przez Uczestników w ramach Konkursu nie mogą ponadto:
  a) zawierać antyreklamy Organizatora, jego działalności, produktów lub marek lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Organizatora,
  b) naruszać dóbr osobistych Organizatora lub osób trzecich,
  c) zawierać treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiające lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  d) zawierać treści wulgarnych,
  e) zawierać treści niezwiązanych z Konkursem,
  f) nosić znamion niezamówionej informacji handlowej (SPAM),
  g) zawierać link lub jakiekolwiek odnośniki do innych stron.
 7. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa Organizator, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie.
 8. Zgłoszenia konkursowe otrzymane przez Organizatora po terminie lub niezgodne z Regulaminem (w tym wykonane przez podmioty niespełniające warunków udziału w Konkursie, np. wymogów dotyczących wieku), a także Zgłoszenia konkursowe Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu usunęli swoje Konto w serwisie Facebook, które używane było przez do opublikowania Zgłoszenia konkursowego lub usunęli komentarz zawierający Zgłoszenie konkursowe nie biorą udziału w Konkursie.

IV.          WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

 1. W Konkursie zostanie nagrodzonych 7 osoby (dalej zwana: „Zwycięzcą”).
 2. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców, z podaniem ich danych, w szczególności w postaci imienia i nazwiska, zostanie opublikowana nie później niż 20 czerwca 2024 roku do godz. 21:00 w poście na profilu Facebook Organizatora lub w odpowiedziach na wybrane komentarze.
 3. Organizator przesyła również potwierdzenie wygranej Zwycięzcy w prywatnej wiadomości elektronicznej wysłanej za pośrednictwem serwisu Facebook.
 4. Zwycięzców wybiera komisja konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. Zwycięzcami Konkursu będą autorzy najbardziej kreatywnej odpowiedzi. Kryterium wyboru Zwycięzców będzie kreatywność oraz ciekawość, udzielonych w ramach przesłanych Zgłoszeń konkursowych.
 5. Obrady komisji konkursowej są tajne.
 6. Nagrodami w Konkursie (dalej jako: ,,Nagroda”) są zestawy, w skład których wchodzą:
  1. jeden pakiet RALLY PASS SILVER oraz naklejka parkingowa na ORLEN 80. Rajd Polski od Top Racing o wartości 500 zł;
  2. trzy pakiety RALLY PASS oraz naklejka parkingowa na ORLEN 80. Rajd Polski od Top Racing o wartości 400 zł;
  3. trzy pakiety RALLY PASS na ORLEN 80. Rajd Polski od Top Racing o wartości 300 zł;
 7. W celu otrzymania Nagrody, Zwycięzca przesyła Organizatorowi, w odpowiedzi na wiadomość o której mowa w ppkt. 3 powyżej, swoje dane takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail, nie później niż w ciągu 2 dni. W przypadku braku przekazania danych w wyznaczonym terminie Nagroda przepada.
 8. Organizator ustala ze Zwycięzcą indywidualnie terminy dostarczenia Nagrody do Zwycięzcy, kontaktując się ze Zwycięzcą na dane kontaktowe podane przez Zwycięzcę zgodnie z ppkt. 7 powyżej.
 9. Nagrody w Konkursie mogą podlegać opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach, ani na Nagrody innego rodzaju. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na inne osoby.

V.            DANE OSOBOWE

Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 1 Regulaminu.

VI.          PRAWA AUTORSKIE

 1. Poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik oświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do przesyłanych treści, nie naruszają one praw osób trzecich, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a Uczestnik jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi w ich zakresie licencji, o której mowa w niniejszym pkt. VI.
 2. Uczestnik, poprzez publikację Zgłoszenia konkursowego, wyraża zgodę na bezpłatne udzielenie Organizatorowi Konkursu licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych do treści ujętej w Zgłoszeniu konkursowym, na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w szczególności:
  a) prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów,
  b) wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet,
  c) prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych,
  d) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  e) zwielokrotnienie i rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
  f) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
  g) prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje.

3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że treści prezentowane przez niego w ramach Zgłoszenia konkursowego nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich i innych, jakichkolwiek osób trzecich oraz wizerunku osób, które znajdują się na zdjęciu, a fotografia została wykonana samodzielnie przez Uczestnika i prezentuje jego wizerunek.

4. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania Zwycięzcy Nagrody, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do treści zgłoszonych do Konkursu przez Zwycięzcę oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych i na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych oraz prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów,
b) wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu,
c) prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych,
d) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
e) zwielokrotnienie i rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
f) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
g) prawo publicznego wykonywania lub odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje,
h) nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej),
i) korzystanie w zakresie promocji i reklamy.

5. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do treści Zgłoszenia konkursowego, o którym mowa w ppkt. 4 powyżej, Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Zwycięzcy Konkursu z tego tytułu.

6. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania treści zgłoszonych do Konkursu przez Uczestnika na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.

VII. REKLAMACJE

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem, która może zostać złożona na piśmie na adres: Motowizja, ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa lub w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Organizatora: info@motowizja.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika oraz powód reklamacji.
 3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
 4. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może:
  a) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  b) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające uczestnictwo w Konkursie:
  a) komputer z dostępem do Internetu, tablet lub telefon typu smartfon,
  b) dostęp do poczty elektronicznej,
  c) posiadanie aktywnego konta (profilu) w serwisie społecznościowym Facebook i zalogowanie się do tego konta.
 2. Organizator ma prawo do modyfikacji treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników na stronie Serwisu Konkursowego co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem wejścia zmian w życie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz regulamin portalu Facebook.com.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 oraz 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), Organizator informuje, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:       

Motowizja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kuropatwy 2c, 02-892 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000489112, NIP: 521-36-60-970, REGON: 146978623.

W sprawie swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pomocą:

poczty tradycyjnej: Motowizja, al. Jerozolimskie 200C/111, 02-486

poczty elektronicznej: info@motowizja.pl          

telefonu: +48 22 102 66 30

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

– dane identyfikacyjne (tj. dane osobowe, które Pani/Pan opublikowała/opublikował w swoim profilu w serwisie Facebook, przede wszystkim imię, nazwisko i wizerunek)

– dane osobowe opublikowane przez Panią/Pana w postach, komentarzach i opiniach na naszym fanpage w serwisie Facebook,

– dane osobowe zebrane na potrzeby przeprowadzenia konkursu.

Źródło pochodzenia danych osobowych W PRZYPADKU OTRZYMYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH OD INNYCH ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH (np. Z SERWISU FACEBOOK)

Pana/Pani dane osobowe pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych, tj. z serwisu Facebook, którego Administratorem jest Facebook Ireland Ltd.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych OTRZYMANYCH OD INNYCH ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH (np. Z SERWISU FACEBOOK)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

CelDane osobowePodstawa prawna przetwarzania
zapewnienie ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktowania się z Administratorem w sprawach prowadzonej działalności gospodarczejimię, nazwisko, wizerunekArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej
organizacja konkursówimię, nazwisko, wizerunekart. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, KTÓRE PRZEKAZAŁA pANI/pAN ADMINISTRATOROWI

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

CelDane osobowePodstawa prawna przetwarzania
wyłonienie zwycięzców konkursów i wydanie nagródimię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonuart. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na wyłonieniu zwycięzców i wydaniu nagród konkursowych
wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowychimię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonuArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi  imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr PESEL, NIP, adres e-mail, nr telefonuart. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

w przypadku przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo wniesienia sprzeciwu Administrator może dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe),

w przypadku przetwarzania w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych,

w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do dnia wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: dostawcy usług IT; podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi analityczne, marketingowe, księgowe, serwisy społecznościowe.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);

żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);

żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).

W razie zgłoszenia Administratorowi któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Panią/Pana żądaniem.

W razie potrzeby Administrator może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator poinformuje Panią/Pana w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i poda przyczyny opóźnienia

Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chce Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, należy zgłosić swoje żądanie na adres: info@motowizja.pl.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Pani/Pana jakichkolwiek decyzji.

przekazywanie danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej

W celu korzystania z narzędzi pomiarowych Facebooka, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Facebook Inc.

Facebook wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/134/233